وبسایت رسمی دکتر محمدصادق صادقیان

سوابق علمی و پژوهشی

اهم سوابق علمي و پژوهشي انجام شده در 5 دسته، به شرح زیر طبقه بندي گرديده است:

1.مراکز علمی و تحقیقاتی
2. سوابق آموزشی و پژوهشی
3. تدریس دوره ارشد و دکترا (ادامه مطلب)
4. انتشارات (استاندارد، مقاله و…)
5. استاد راهنما (دکتری و کارشناسی ارشد)

 

عضويت در مراكز علمي و تحقيقاتي:

–          رئيس هيئت مديره انجمن مهندسي ارزش ايران

–          Vice Chairman كميته فني «نقش سد در توسعه و مديريت حوضه آبريز» كميسيون بين‌المللي سدهاي‌بزرگ جهان

–          رئيس كميته‌فني «نقش سد در توسعه‌و‌مديريت حوضه آبريز» كميسيون سدهاي‌بزرگ ايران

–          عضو انجمن بين‌المللي (IAHS)

–          عضو انجمن علوم و مهندسي منابع آب ايران

سوابق آموزشي و پژوهشي:

–          تدريس در دوره دكتراي دانشگاه تهران

–          تدريس در دوره كارشناسي ارشد دانشگاه روركي هندوستان

–     تدريس در دوره‌هاي كارشناسي ارشد دانشگاه‌هاي تربيت مدرس، خواجه نصيرالدين طوسي، دانشگاه آزاد اسلامي و دانشكده صنعت آب و برق

موضوعات تدريس در دوره كارشناسي ارشد و دكتري:

–          تحليل سيستم‌هاي منابع آب

–          برنامه‌ريزي و مديريت منابع آب

–          هيدروليك

–          نيروگاه آبي

–          مهندسي محيط زيست

انتشارات:

تهيه و تدوين دو جلد استاندارد به شرح زير:

–    «راهنماي مطالعات بهره‌برداري از مخازن سدها، استاندارد شماره 272»، از انتشارات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، معاونت امور فني، دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني، 1383، محمدصادق صادقيان

–    «راهنماي بهره‌برداري از سيستم‌هاي هيدروليكي، استاندارد شماره 335»، از انتشارات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، معاونت امور فني، دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني، 1383، محمدصادق صادقيان

–       دو كتاب تحت عنوان «تحليل سيستم‌هاي منابع آب و مديريت يكپارچه حوضه آبريز» در دست چاپ و تهيه

–       ترجمه و تأليف دو جلد كتاب تحت عناوين «تحليل سيستم‌هاي منابع آب» و «مديريت يكپارچه منابع آب» مرحله نهايي جهت انتشار

مقالات تحقيقاتي:

1- بين‌المللي:

1-    «سد و توسعه پايدار با توجه به مديريت يكپارچه منابع آب در يك حوضه آبريز بزرگ مقياس در ايران»، 1389، ارائه شده در شصت و نهمين اجلاس سالانه كميسيون بين المللي سدهاي بزرگ (ICOLD)، ويتنام، هانوي، 1389، محمدصادق صادقيان

2-    «توليد ماتريكس مدل رياضي خطي در سيستم‌هاي منابع آب»،‌ ارائه شده در چهارمين كنفرانس بين‌المللي نرم افزار، دانمارك Danish Institute of Hydraulics، 1387، محمدصادق صادقيان

3-    كاربرد مدل‌هاي رياضي و شبيه‌سازي در طراحي و بهره‌برداري بهينه از سيستم‌هاي يكپارچه منابع آب، چهارمين كنفرانس بين‌المللي مديريت حوضه آبريز، 1385، لندن، محمدصادق صادقيان

4-    «برنامه‌ريزي و مديريت بهينه حوضه‌آبريز كارون»،‌ دومين كنفرانس بين‌المللي مديريت حوضه آبريز، 1388،  Gran–Canaria اسپانيا، محمدصادق صادقيان، آلن مك ناتن و هوشنگ حسوني‌زاده

5-    «توسعه حوضه آبريز رودخانه كارون بر اساس مدل يكپارچه منابع آب»، ارائه شده در شصت و نهمين اجلاس سالانه كميسيون بين المللي سدهاي بزرگ ( ICOLD )، آلمان – درسدن ، 1381، محمدصادق صادقيان

6-    «طراحي و بهره برداري يكپارچه از مخازن سدها» ارائه شده در شصت و هفتمين اجلاس سالانه كميسيون بين المللي سدهاي بزرگ ، آنتاليا ، تركيه ، 1378، محمد صادق صادقيان

7-    «مدل‌هاي شبيه سازي و بهينه سازي براي طراحي چند منظوره سيستم مخازن سدها»، سمينار منطقه‌اي مديريت حوضه آبريز يكپارچه ، مالاكا ، مالزي ، 1375 ، محمد صادق صادقيان ، د.ك . سريواستاوا

8-    «مدل بهينه سازي براي طراحي و برنامه ريزي سيستم مخزن چند منظوره برقابي»، كنفرانس بين‌المللي، چين ، 1375 ، محمد صادق صادقيان

9-    «توليد نرم افزار براي ايجاد ماتريس مورد نياز در مدل برنامه‌ريزي خطي (INDMAG PAKAGE)» ژورنال ASCE، 1374، محمدصادق صادقيان، دي – كي – سريواستاوا

10-  «تحليل سيستم‌ها براي يك سيستم كمپلكس منابع آب»، دانشگاه روركي ، هندوستان ، 1373، محمد صادق صادقيان ، دي – كي – سريواستاوا

2- ملي:

1-    «بهينه سازي سيستم مخازن چند منظوره كارون – دز و كرخه با استفاده از مدل هاي شبيه سازي»، 1374، محمد صادق صادقيان، سومين كنفرانس سدسازي ايران

2-    «مدل‌هاي رياضي طراحي و بهره‌برداري از سيستم‌هاي مخازن سدهاي چند منظوره»، 1373، محمدصادق صادقيان، كنفرانس مديريت منابع آب، اصفهان

3-    «برنامه‌ريزي مديريت نيروگاه‌هاي برقابي در سيستم كارون»، 1387، محمدصادق صادقيان، سومين كنفرانس نيروگاه‌هاي برقابي، شركت آب و نيروي ايران

4-    «بهينه‌سازي سيستم مخازن چند منظوره كارون – دز و كرخه با استفاده از مدل هاي شبيه سازي»، 1374، محمد صادق صادقيان، دومين كنفرانس نيروگاه‌هاي برقابي، شركت آب و نيروي ايران

5-       «استفاده بهينه از آب در پروژه چند منظوره طالقان»، سمينار مديريت منابع آب، تهران، 1370، محمدصادق صادقيان

6-       ارائه هجده مقاله تحقيقاتي در مجلات علمي ـ پژوهشي و كنفرانس‌هاي داخلي

استاد داور پايان‌نامه‌هاي دوره دكتري:

1-       دانشگاه تهران، دانشكده محيط زيست، پايان‌نامه دوره دكتري آقاي طاهريون، استاد راهنما جناب آقاي دكتر محمد كارآموز، 1388

2-       دانشگاه تهران، دانشكده محيط زيست، پايان‌نامه دوره دكتري آقاي رضا چلبيانلو، استاد راهنما جناب آقاي دكتر مجيد مخدوم، 1389

3-       دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، پايان‌نامه دكتري آقاي نوري قيداري، استاد راهنما جناب آقاي دكتر تلوري، 1389

4-    دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، پايان‌نامه دكتري خانم پريسا مقيمي، استاد راهنما جناب آقايان دكتر مجيد عباسپور و دكتر اميرحسين جاويد

5-    دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، پايان‌نامه دكتري آقاي هومن جانفشان عراقي، استاد راهنما جناب آقايان دكتر مجيد عباسپور و دكتر اميرحسين جاويد

استاد داور بيش از 30 پايان‌نامه كارشناسي ارشد در دانشگاه‌هاي تهران.

 

استاد راهنماي پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد:

1-    دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، «مديريت كيفي سيستم‌هاي رودخانه‌اي با استفاده از تئوري‌هاي هوشمند با رويكرد تجارت بار آلودگي»، مجتبي آهور، 1391

2-       دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، «بررسي اثرات تغيير اقليم در بهره‌برداري از مخزن سد در آينده»، مهرداد نورائي، 1391

3-       دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، «مديريت تخليه بار آلودگي: كاربرد منطق فازي و تئوري بازي‌ها»، عليرضا نوري، 1391

4-    دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، «بررسي كارايي عملكرد شبكه عصبي در مقايسه با روش عصبي فازي در پيش‌بيني رواناب حاصل از بارش»، واعظي، 1391

5-    دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، «پيش‌بيني جريان ورودي به مخازن سدها و كاربرد آن در بهره‌برداري بهينه مخازن سدها و تحليل شرايط عدم قطعيت»، فتحي، 1391

6-    دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، «روش نوين در بهينه‌سازي كنترل سيلاب با موقعيت‌سنجي سطوح موثر حوزه»، محسن گوراني، تابستان 1391

7-       دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، «بحران آب در جهان و ايران و مديريت آن در كلان‌شهر تهران»، مجيد دانشور، 1390

8-       دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، «كاربرد شبكه‌هاي عصبي در منابع آب»، ميرسعيد سهرابي، 1390

9-    دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، «تحليل منطقه‌اي سيلاب حوضه‌هاي آبريز غرب درياچه اروميه»، طاهر قاسمي درزم، 1389

10-  دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، «تحليل روند رسوب‌گذاري در مخازن سدها با بهره‌گيري از نتايج عمق‌يابي در طول دوره بهره‌برداري»، عليرضا اصلان‌زاده، 1389

11-  دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، «برآورد ميزان آب مازاد رودخانه تجن پس از وارد شدن كليه سدهاي در حال اجرا و در دست مطالعه به منظور مديريت حوزه با بهره‌گيري از مدل Weap»، علي عرب، 1389

12-  دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، «بهينه‌سازي حجم كنترل سيلاب در مخازن سدهاي چندمنظوره با استفاده از الگوريتم ژنتيك»، سجاد علي‌پور خليل‌محله، 1389

13-  دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، «بهره‌گيري از سيستم‌هاي پشتيباني در تصميم‌گيري آب تهران»، وحيد رحيم‌پور، 1388

14-    دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، «كاربرد مدل GIUH با استفاده از قابليت‌هاي GIS»، مهيار مفيديان، 1388

15-  دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، «تجديد تخصيص منابع آب مخزن با بهره‌گيري از مدل‌هاي بهينه‌سازي»، مهدي جعفري گماساني، 1388

16-  دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، «بررسي و شبيه‌سازي روند رسوب‌گذاري سدها (مطالعات موردي سد شهريار)»، سعيد نورعلي‌زاده مياناجي، 1388

17-  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، دانشكده محيط زيست، «روش‌هاي ارزيابي نياز آبي زيست محيطي در پايين دست سدها»، نسيم نياكاني، 1388

18-  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، دانشكده محيط زيست، «پهنه‌بندي سيل در رودخانه كارون با بهره‌گيري از مدل HEC-Ras»، فرشته قمي، 1388

19-  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، دانشكده محيط زيست، «تعيين ترازهاي آبگيري درياچه سدهاي مخزني با استفاده از مدل‌هاي كامپيوتري (مطالعه موردي سد مخزني آجي‌چاي)»، حليا سادات حسيني شكرابي، 1388

20-    دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، «بهينه‌سازي سرريز كنگره‌اي»، رحيم نوه‌سي، 1388

21-  دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، «بهينه‌سازي سرريز سدهاي مخزني با توجه به سيلاب طراحي»، مهرداد مفيديان، 1387

22-  دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، «بررسي تابع تقاضاي آب و نقش آن در تخمين مقدار مصرف سرانه آب شرب»، عليرضا اسدي كني، 1387

23-    دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، «بهينه‌سازي بهره‌برداري از سيستم مخازن برقابي»، توماج شهبازي، 1387

24-  دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، «كاربرد مدل‌هاي رياضي در طراحي و بهره‌برداري بهينه از مخازن سدهاي چندمنظوره»، حنيف محمودزاده، 1387

25-    دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، «شبيه‌سازي پهنه‌بندي سيلاب با استفاده از مدل رياضي»، آقاي محمد حيدري، 1387

26-  دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تهران، «پخش سيل و طراحي هيدروليكي پل با بهره‌گيري از مدل‌هاي رياضي»، حسين رسول‌زاده، 1386

27-    دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، «ارزيابي مدل‌هاي متداول در محاسبه ضربه قوچ»، حامد حديديان، 1386

28-  دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب، «طراحي بهينه سرريز كنگره‌اي با استفاده از مدل رياضي»، آرش شيرزاد، 1386

29-  دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز، «نحوه رسوب‌گذاري در مخازن سدها با استفاده از مدل MIKE3»، 1386

30-  دانشگاه تهران، دانشكده محيط زيست، «شناسايي روش‌هاي ارزيابي نياز آب محيط زيستي رودخانه‌ها در پايين دست سدها و پيشنهاد روش‌ها (رويكرد) مناسب براي ايران»، خانم سميه عريان، 1385

31-    دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز، «برنامه ‌ريزي مديريت نيروگاه‌هاي برقابي»، مهدي نيروبخش، 1385

32-  دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب، «طراحي مخازن سدها با بهره‌گيري از مدل‌هاي رياضي»، پژمان امينيان، 1385

33-    دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز، «مدل رواناب بارش، مهدي قره‌خاني»، 1385

34-  دانشگاه تهران، دانشكده مهندسي محيط زيست، «ارزيابي اثرات طرح انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون به رفسنجان»، ساناز مصطفي‌پور، 1384

35-    دانشگاه تهران، دانشكده محيط زيست، «تعيين نياز زيست محيطي طرح‌هاي سدسازي»، 1384

36-  دانشگاه تربيت مدرس «ارزيابي اثرات زيست‌محيطي سد و نيروگاه برقابي كوران‌بوزان»،
فرحناز سبزواري، 1381

37-  دانشگاه تربيت مدرس، «تهيه مدل بهره‌برداري از مخزن سد بوكان به روش برنامه‌ريزي پويا، شبكه عصبي مصنوعي»، مصطفي آمريان، 1380

38-    دانشگاه آزاد اسلامي، واحد جنوب، تحصيلات تكميلي، «بهينه‌سازي تصفيه خانه‌هاي آب و فاضلاب»، عليرضا كيانمهر، 1380

39-  دانشكده صنعت آب و برق، «مدل‌هاي بهينه سازي بهره برداري از مخزن سد قشلاق به روش پوياي احتمالي»، جمشيد محرم زاده كرد، 1378

40-  دانشكده صنعت آب و برق، «كاربرد مدل هاي تهيه سازي و شبيه سازي در طراحي مخازن سدهاي چند منظوره»، شاهرخ شيخ رضا زاده تهراني ، 1378