وبسایت رسمی دکتر محمدصادق صادقیان

سوابق اجرایی

مختصری از سوابق و فعالیت های انجام شده در زمینه های صنعتی و اهم برخي از طرح‌های انجام شده در زمینه سازه‌هاي هيدروليكي طرح‌هاي توسعه منابع آب به شرح زیر است:

(ادامه مطلب)

سوابق تجربي در صنعت:

     –        كارشناس ارشد و مدير حوضه‌هاي آبريز درياي مازندران و درياچه اروميه در دفتر بررسي‌هاي منابع آب، وزارت نيرو از سال 1354 لغايت 1366

     –        از سال 1366 تاكنون در شركت مهندسي مشاور مهاب قدس در سمت‌هاي:

                           –  مدير امور پژوهش و مطالعات استراتژيك از سال 1376 لغايت 1385

                           –  مدير دفتر تحقيق و توسعه از سال 1385 تاكنون

      –        كارشناس ارشد و مدير طرح در مطالعات و طراحي بسياري از سازه‌هاي هيدروليكي طرح‌هاي توسعه منابع آب

اهم برخي از طرح‌های انجام شده در زمینه سازه‌هاي هيدروليكي طرح‌هاي توسعه منابع آب:

     1-      مدير طرح بهره‌برداري و مديريت بهينه از نيروگاه‌هاي برقابي سيستم مخازن رودخانه‌هاي كارون و دز بصورت يكپارچه (مشتمل بر 18 سد) با همكاري شركت اسكات ويلسون ـ انگليس (كارفرما: سازمان آب و برق خوزستان)

     2-      مدير طرح ارزيابي زيست محيطي مايع‌سازي گاز طبيعي در منطقه پارس جنوبي (كارفرما: شركت توتال فرانسه) SP11, PARS LNG

     3-      مدير طرح ارزيابي زيست محيطي مايع‌سازي گاز طبيعي در منطقه تمبك (كارفرما: شركت توسعه صادرات گاز) (IRAN-LNG)

     4-      مدير طرح زيست محيطي نيروگاه اتمي بوشهر (كارفرما: سازمان انرژي اتمي ايران)